جوان شدن پیرها با تزریق خون جوانان به آنها

جوان شدن پیرها با تزریق خون جوانان به آنها   به گزارش ایران ناز از زمانهای قدیم افسانه هایی بین مردم رایج بود که میگفت اگر خون افراد جوان به انسانهای پیر تزریق شود نیروی جوانی و قوای جسمی اشخاص پیر بازمیگردد و آنها قویتر و شاداب تر میشوند . به گزارش ایران ناز حالا […]